Regulamin


Regulamin

Regulamin

Spis Treści:

 

IPodstawowe definicje

II. Postanowienia Ogólne

III. Warunki korzystania z serwisu Bazarbox.pl

IV. Zamieszczanie Ogłoszeń

V. Zamieszczanie Ogłoszeń Premium

VI. Zasady Odpowiedzialności

VII. Reklamacje

VIII. Polityka Prywatności

 

_______________________________________________________________________

Regulamin Serwisu Bazarbox.pl


IPodstawowe definicje

 • Bazarbox.pl - Serwis ogłoszeń lokalnych dostępny na stronie internetowej http://bazarbox.pl, będący platformą ogłoszeniowa umożliwiającą zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
 • Użytkownik - Firma lub Osoba Fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania korzystająca z Bazarbox.pl
 • Administrator - Podmiot zarządzający i nadzorujący witrynę Bazarbox.pl Świadczy on na rzecz Użytkowników usługę przechowywania przez Użytkowników danych w postaci ogłoszeń na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Ogłoszenie - Jest to przestrzeń serwerowa Bazarbox.pl, udostępniona Użytkownikowi, zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego w postaci ogłoszenia.

 

II. Postanowienia Ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Bazarbox.pl, prawa i obowiązki Użytkownika, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 • Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na Bazarbox.pl z zastrzeżeniem, że usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na dotychczasowych zasadach.

 

III. Warunki korzystania z serwisu Bazarbox.pl

 • Warunkiem do korzystania z pełni usług świadczonych w Bazarbox.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 • Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 • Użytkownik jest zobowiązany do podawania tylko prawdziwych i aktualnych danych.
 • Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych między Użytkownikami.
 • Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
 • Formularz kontaktowy który Użytkownik otrzymuje w ramach strony ogłoszenia umożliwia każdemu Użytkownikowi przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 • Dane kontaktowe Użytkownika oraz formularz kontaktowy pojawiające się przy ogłoszeniu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.

IV. Zamieszczanie Ogłoszeń

 • Zamieszczanie ogłoszeń na Bazarbox.pl jest całkowicie bezpłatne.
 • Ogłoszenie wyświetlane jest przez okres 200 dni na listach wybranego województwa, miejscowości, powiatu lub dzielnicy w wybranej kategorii i podkategorii
 • Po okresie 200 dni ogłoszenie wyświetlane jest w formie archiwalnej.
 • Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.
 • Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia, numer telefonu oraz e-mail podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom korzystającym z serwisu Bazarbox.pl. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co niniejsza osoba wyraża zgodę.
 • Użytkownik wyraża zgode na powiązanie swoich ogłoszeń adresem email użytym podczas zamieszczania ogłoszeń.
 • Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu, towaru, usługi itp. niezależnie od wybranej lokalizacji i kategorii.
 • Niedopuszczalne jest zamieszczania ogłoszeń spoza swojej okolicy;
 • Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które: 
  • Wprowadzają w błąd lub manipulują słowami kluczowymi;
  • Nie są zgodne ze stanem faktycznym ogłaszanego przedmiotu, towaru lub usługi;
  • Zawierają treści i zdjęcia powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania i netykiety;
  • Zawierają zdjęcia ukazujące rozmyślnie zakrytą nagość, lubieżne lub prowokacyjne pozy, zbliżenia piersi, pośladków lub krocza;
  • Naruszają zasady moralno-etyczne oraz godność osób trzecich;
  • Napisane są w języku innym niż polski;
  • Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia;
  • Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich;
  • Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia w kategorii "Towarzyskie";
  • Zawierają zdjęcia zamieszczone w kategorii "Towarzyskie", które nie pozwalają na identyfikację użytkownika w rzeczywistości;
  • Noszą znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
  • Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich
 • Niezależnie od powyższego niedozwolone jest oferowanie:
  • Ofert pracy bez opisu funkcji stanowiska, nazwy pracodawcy i sprecyzowanego miejsca wykonywania pracy;
  • Marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci;
  • Programów partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
  • Rzeczy pochodzących z kradzieży, paserstwa lub innego przestępstwa;
  • Materiałów erotycznych i pornograficznych;
  • Prostytucji, ofert seksu, spotkań erotycznych oraz usług seksualnych;
  • Usług towarzyskich, erotycznych, usług masaży intymnych;
  • Gadżetów i produktów erotycznych;
  • Narkotyków i substancji psychotropowych;
  • Lekarstw i towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego;
  • Alkoholu, papierosów, tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  • Sprzedaży psów i kotów bez informacji pozwalających zidentyfikować hodowlę, organizację i miot z którego pochodzą;
  • Broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych;
  • Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
  • Nieoryginalnych towarów (tzw. podróbek);

V. Zamieszczanie Ogłoszeń Premium

 • Bazarbox.pl umożliwia promowanie ogłoszeń które podlega opłacie.
 • Ogłoszenia Premium :
  • promowane na listach miast i miejscowości wybranego Województwa,
  • wyróżnione kolorem na listach ogłoszeń oraz wyszukiwania,
  • okres trwania promowania: 14 dni, 30 dni oraz 60 dni,
 • Promowanie ogłoszeń podlega opłacie zgodnie z poniższym cennikiem:
  • - 14 dni - 3,00 PLN (z VAT) - płatność Online
  • - 30 dni - 5,00 PLN (z VAT) - płatność Online
  • - 60 dni - 8,00 PLN (z VAT) - płatność Online
  • - 14 dni - 4,00 PLN (+23%VAT) - płatność usługą SMS Premium
  • - 30 dni - 6,00 PLN (+23%VAT) - płatność usługą SMS Premium
  • - 60 dni - 9,00 PLN (+23%VAT) - płatność usługą SMS Premium
 • Usługą SMS Premium jest dostępna na terenie Polski wyłącznie dla polskich operatorów GSM.
 • Po zakończeniu okresu promowania, ogłoszenia promowane są wyświetlane na zasadach takich jak ogłoszenia "Darmowe"
 • Opłata za pośrednictwem SMS Premium pobierana jest po wysłaniu SMS-a, a nigdy przed jego wysłaniem.
 • Faktury VAT za usługi promowania ogłoszenia wystawiane są wyłącznie na żądanie Użytkownika i wyłącznie za usługę opłaconą przelewem lub kartą płatniczą.
 • Opłata za usługę kupioną za pośrednictwem SMS Premium znajdzie się jako pozycja na fakturze wystawianą przez właściwego operatora usługi GSM.
 • Aby otrzymać fakturę za usługę promowania ogłoszenia, należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail biuro@bazarbox.pl wiadomość zawierającą dane nabywcy oraz ID płatności.
 • Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 • Płatności usługą SMS Premium dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
 • Regulamin korzystania z usług Homepay.pl znajduje na stronie http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm.

VI. Zasady Odpowiedzialności

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści w tym zdjęcia i zobowiązany jest do tego aby nie naruszały one obowiązujących przepisów prawa, zasad Regulaminu, prawa osób trzecich, praw Administratora, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników w ramach serwisu Bazarbox.pl.
 • Administrator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Bazarbox.pl w szczególności za podawanie niepełnych, niepoprawnych lub fałszywych danych oraz niezgodność danych ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan, pochodzenie lub legalność oferowanych towarów i usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkownika, a także zdolności Użytkowników do dokonania transakcji.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez strony umów związanych z Ogłoszeniem, a także za szkody powstałe w wyniku takiej umowy.
 • Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub odpowiedniego zredagowania opublikowanych treści (w tym zdjęcia) które:
  • łamią niniejszy Regulamin,
  • łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,
  • są powszechnie uznane za obraźliwe,
  • zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,
  • nie zostaną aktywowane przez Użytkownika w terminie 7 dni od dodania ogłoszenia.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z Bazarbox.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z Bazarbox.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Bazarbox.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.


VII. Reklamacje

 • Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@bazarbox.pl lub poprzez formularz kontaktowy lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Administratora.
 • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać do systemu Homepay.pl lub infolinie +48 222668525 (koszt za połączenie zgodnie z cennikiem Operatora).
 • Użytkownik może usunąć swoje Konto poprzez wybranie opcji "Usuń konto" będąc zalogowanym na swoim Koncie i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: admin@bazarbox.pl.
 • Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (e-mail lub listownie). Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.


VIII. Polityka Prywatności

 • Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług, a także w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Bazarbox.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i potwierdza, że wie o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.
 • Niektóre obszary Bazarbox.pl mogą wykorzystywać "cookies" zgodnie z "Polityką plików cookies". Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania serwisu ogłoszeń lokalnych - Bazarbox.pl